De Torensluis

Laatste Nieuws
Onruiming1

Plan van Aanpak

22 maart 2018

De aanwezigen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 maart jongstleden zijn inmiddels op de hoogte van het feit dat drie van de zes bestuursleden van Stichting De Torensluis zich eind februari hebben teruggetrokken uit dit bestuur. Zij kregen echter onvoldoende antwoord op de vele vragen die dit opriep over de gevolgen daarvan voor de relatie tussen StadsdorpBuurt7 en Stichting De Torensluis. Ter beantwoording van die vragen en ter informatie aan hen die niet aanwezig waren, wil het bestuur graag een nadere toelichting geven op de geschiedenis van de Torensluis in het afgelopen jaar en de naar aanleiding van de recente ontwikkelingen gevoerde correspondentie tussen StadsdorpBuurt7 en Stadsdeel Centrum.

Hier kunt u de volledige brief lezen en de correspondentie tussen Stadsdorpbuurt7 en Stadsdeel Centrum.

De opgestapte bestuursleden zijn: Mirjam Coelho, Marcel Jonker en Ella Kruzinga.

December 2017

Sinds de oprichting van de Stichting De Torensluis heeft het stadsdorp niet stilgezeten om de stadsdorpers op de hoogte te houden over de gang van zaken rondom de Torensluis. In de Nieuwsbrief van december 2017 werd een oproep gedaan voor vrijwilligers om te helpen met de bemensing voor de koffie-inloop die StadsdorpBuurt7 wekelijks wil organiseren, evenals de maandelijkse buurtborrel. We hopen veel activiteiten in de Torensluis te kunnen gaan organiseren.

De Torensluis ontruimd (5 oktober 2017)

Op 4 oktober werd de Torensluis ontruimd. Op dat moment waren geen krakers meer aanwezig. Volgens zeggen werd een deel van de ruimte onder water gezet.

De Torensluis, huis van de buurt is een feit! (3 september 2017)

Foto 29-08-17 09 20 47Het kernteam heeft lang en grondig nagedacht en gepraat over de statuten. Dat is ook goed, want de statuten vormen het fundament van je organisatie. Er is uiteindelijk gekozen voor een stichting, maar wel een stichting die voor en door de buurt wordt aangedreven. Op 29 augustus zijn de statuten bij Mol Notariaat (Amsterdam) gepasseerd en is er officieel Stichting De Torensluis, huis van de buurt. Nu er een stichting is, zijn er ook bestuursleden, want zonder bestuursleden geen stichting. Buiten het dagelijks bestuur zijn er 4 commissies benoemd: de programmacommissie, de beheercommissie, de vrijwilligerscommissie en een communicatie en marketingcommissie. Deze commissies zijn ook vertegenwoordigt in het bestuur, zodat er korte lijntjes zijn tussen bestuur en de ‘werkvloer’. Het bestuur bestaat uit buurtbewoners die op persoonlijke titel in het bestuur zitting hebben genomen. Zoals in het Plan van Aanpak en in de statuten staat moet het bestuur een afspiegeling van buurt 7 zijn.

Onderstaand de namen van het bestuur.

  • Voorzitter: Peter Hagedoorn
  • Penningmeester: Sven Pinck
  • Secretaris: Ella Kruzinga
  • Programmacommissie: Mirjam Coelho
  • Beheercommissie: Marcel Jonker
  • Communicatie/Marketingcommissie: Willem Pijffers (later toegevoegd)
  • Vrijwilligerscommissie: vacant

Zoals u ziet is er nog een vacante plek in het bestuur. Heeft u zin om mee te doen en denkt u te kunnen bijdragen aan de vacante bestuursfunctie? Stuur dan een email naar voorzitter@detorensluis.nl.

Ook de naam is iets veranderd. De Torensluis blijft natuurlijk De Torensluis, maar men vond ‘huis van de buurt’ iets beter van toepassing dan het zijn van een ‘buurtcentrum’, vandaar de naamsverandering. In het dagelijks gebruik zal trouwens alleen De Torensluis gebruikt worden.

In kleiner verband wordt er inmiddels ook al gediscussieerd over de activiteiten die in de De Torensluis moeten gaan plaatsvinden en hoe die gefaciliteerd kunnen worden. En hoe kom je aan iemand die een huisstijl kan maken, en een website, en …. kortom er komen duizend en een dingen op het bestuur af en misschien kunt u het bestuur daarbij gaan helpen. Bent u iemand die concreet in dit stadium iets kan toevoegen aan deze discussie, laat het weten, het bestuur is blij met iedereen die op dit moment iets nuttigs heeft in te brengen. laat het weten op voorzitter@detorensluis.nl. Zodra er een eigen website is kunt u daar natuurlijk op lezen wat er gaande is.

Helaas duurt het wel nog even voordat de gemeente aan de renovatie kan beginnen. Men zit momenteel in het vergunningen stadium. De architect hoopt en verwacht dat er in week 41 en op zijn laatst in week 47 met de verbouwing begonnen kan worden. Maar dan moeten er geen bezwaren ingediend worden. Want als die er wel komen, dan kan het nog langer gaan duren. ook de krakers die er in zitten zijn niet van plan uit zich zelf de Torensluis te verlaten. Ook dat geeft vertraging.

Hoe maak je van de Torensluis een succes? (30 juli 2017)

Dat is de vraag waar het ‘kernteam’ zich op dit moment over buigt. Men stapt nl. niet op een rijdende trein. Men zal vele zaken zelf opnieuw moeten uitdenken en ontdekken. Hoe ga je om met dit? Hoe ga je om met dat? Wie moet het doen? Wanneer? Voor wie wordt dit alles eigenlijk gedaan?
In het kernteam zijn levendige discussies over al dit soort zaken. Dat gebeurt in een ambiance die zeer goed past bij deze pioniersfase.

Drie keer heeft het kernteam nu vergaderd in Lotte’s garage in de Bergstraat. Die garage is niet een klein ding waar maar net een autootje in past, maar het is een uit de kluiten gewassen onderkomen waar een auto in past, vaak staat er ook een scooter en fietsen. Maar als er daar vergaderd wordt, maakt de auto plaats voor de opklapbare banken en tafels van Brug9Buurt (die zijn trouwens ook in de garage opgeslagen samen met andere spullen). Tot nu toe is het een wisselend aantal mensen geweest, maar langzamerhand begint er vorm te komen in de gesprekken: wat moet er eerst gebeuren, statuten dus, want de stichting moet opgericht worden. Pas als die stichting er is, kan een bankrekening geopend worden en dan kan de fondswerving beginnen voor de vele kosten die er aan dreigen te komen. Maar ook moet er een bestuur komen en moet er nagedacht worden over de taken van dat bestuur, welke functies zijn er nodig en hoe vul je die functies in. En wie gaan die functies vervullen. En hoe betrek je dan al die mensen die zicht opgegeven hebben om ook iets te doen bij de opbouw van het Buurtcentrum. En wat ga je doen met de programmaraad en ….. Inspirerende bijeenkomsten zijn het en er zullen nog velen moeten volgend om een vastomlijnd plan op tafel te kunnen leggen waar dan met z’n allen over gepraat kan worden.

Parallel aan de vergaderingen zijn er ook gesprekken met de gemeente over het ontwerp voor de verbouwing en worden er vergunningen in gang gezet. Monumentenzorg is in ieder geval al tevreden over het conceptontwerp dat er ligt. Maar het moet nog uitgewerkt worden, voordat over beslist kan worden en het vergunningentraject definitief ingezet kan worden.

Viering Torensluis

Buurtcentrum De Torensluis is aan ons toegewezen! (29 februari 2017)

Gisteravond, 28 februari, heeft het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie Centrum, de ruimte onder de Torensluis aan de buurtinitiatieven toegewezen. Het is gelukt! De buurt kan aan de slag met het werkelijk oprichten van een Buurtcentrum.

In totaal waren tegen de twintig mensen naar het Stadhuis gekomen om de vergadering van het AB bij te wonen. Na afloop werd dit gevierd in de Amstelhoeck.

Fotovoorkant

Het komt er nu op aan! Kom naar de vergadering op 28 februari!

Op 28 februari is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie Centrum waarin definitief wordt vastgesteld of de buurtinitiatieven Buurtcentrum De Torensluis kunnen gaan oprichten.
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Stadhuis, De Rooszaal (0.239), met als agendapunt 6: ‘Definitieve invulling Torensluis’. Komt u ook naar het Stadhuis?!
———————————————–
Laat weten dat u wilt meedoen, stuur een email met naam,
email-adres, telefoonnummer en wat u graag wilt doen, naar stadsdorptorensluis@gmail.com.

Om de buurtcohesie en sociaal-maatschappelijke verbondenheid te realiseren via de activiteiten in Buurtcentrum De Torensluis, zijn er mensen nodig, om mee te denken hoe we dit gaan opzetten, om na te denken over de inrichting en vooral ook de financiering ervan, sponsoren moeten bijv. aangeschreven worden, er moet een Programmaraad komen, de Stichting moet opgericht worden, er zijn tal van dingen die geregeld moeten worden. Als u zich hiervoor opgeeft, dan gaat u samen met mensen uit buurt 7 hieraan werken, niet voor het Stadsdorp, niet voor de Brug9Buurt, maar voor Buurtcentrum De Torensluis.

Wat Brug9Buurt en StadsdorpBuurt7 bindt is de groeiende behoefte onder de bewoners van Buurt 7 om meer met elkaar verbonden te zijn en de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving in eigen handen te nemen. De twee bewonersinitiatieven hebben nu het heft in eigen handen genomen om na een jaar overleg met Het Spinhuiscollectief, een eigen voorstel in te dienen bij de Bestuurscommissie Centrum.

In de Gebiedsanalyse 2016 Centrum West van Stadsdeel Centrum stelt de gemeente zelf dat Centrum West “verreweg het drukste gebied van de stad” is, waarbij “groeiende toeristen- en bezoekersaantallen en particuliere toeristische verhuur, zorgen voor een negatieve invloed op de bereikbaarheid, de openbare ruimte, leefbaarheid en sociale samenhang”. Precies de reden waarom Brug9Buurt en StadsdorpBuurt7 het plan opvatte om van de ruimtes onder de Torensluisbrug een eigen buurtruimte te maken. Een plek waar je buiten de stroom van het dagelijkse ‘doorgangstoerisme’ met elkaar in contact kunt komen en elkaar kunt ontmoeten.

In het ‘Plan van Aanpak’ wordt beschreven hoe Stadsdorpbuurt7 en Brug9Buurt het nieuwe Buurtcentrum De Torensluis willen opzetten, welke organisatievorm we daarvoor gekozen hebben, hoe we de buurt ‘vriend’ van ‘Buurtcentrum de Torensluis’ willen maken om de verschillende doelgroepen bij de opzet en exploitatie van de Torensluis te betrekken.

—————————————————
Brief verstuurd op 29 november 2016

“Geachte heer Oranje, beste Boudewijn, Tot mijn grote spijt moet ik je meedelen dat

het Torensluis-initiatief niet zal worden doorgezet.”

Dit is de aanzet van de brief die naar de Bestuurscommissie werd gestuurd, waarin Het Spinhuis Collectief, de Brug9Buurt en StadsdorpBuurt7 aangeven dat zij geen toekomst meer zien in het initiatief om gezamenlijk te komen tot een creatieve broedplaats in de Torensluis. Gezien de ontstaansgeschiedenis, oriëntaties en cultuurverschillen van de drie partijen was het ook een moeilijke opgave en uiteindelijk hebben de twee buurtinitiatieven het vertrouwen in deze onderneming opgezegd.

Inmiddels hebben Brug9Buurt en het Stadsdorp een gezamenlijk brief gestuurd naar de Bestuurscommissie, waarin gevraagd wordt om het budget voor de renovatie van de Torensluis veilig te willen stellen voor 2017 en de verhuur van de Torensluis te gunnen aan het nieuwe buurtinitiatief om van de Torensluis een buurthuis te maken. Binnenkort zal hierover overlegd worden. Het is spannend, gaat het lukken om toch iets te redden uit het oorspronkelijke initiatief om iets voor de buurt op te gaan zetten? Zal het ons gegund worden?

De energie is terug bij de vertegenwoordigers van Burg9Buurt en het Stadsdorp. De ideeën voor een buurthuis buitelen over elkaar heen. We gaan er pingpongen, muziek maken, er wordt gekookt, gegeten, gedronken, door kinderen gespeeld, door bewoners verteld over hun vak, verhalen uit de buurt worden gedeeld, kunstenaars kunnen exposeren, we lezen boeken met elkaar, we houden lezingen over het woonbeleid van de gemeente of over de zorg, we nodigen de politie uit om over veiligheid te praten, we vergaderen, leren omgaan met computers, ruilen boeken en leren om onze kapotte fiets te maken om maar wat dingen te noemen. En er kan nog veel meer. Het enthousiasme is groot. En, met dit alles hopen we de sociaal-maatschappelijke cohesie in de hele buurt te versterken. Een eigen plek te creëren waar we elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Dit is waar het Stadsdorp ook zonder eigen plek al jarenlang naar streeft. Nu kunnen we het versterken door voor een buurthuis te gaan, samen met Brug9Buurt, samen met de hele buurt 7.

Natuurlijk kun je je afvragen of de Torensluis wel de meest geschikte locatie is om een buurthuis in te beginnen. Er zijn trappen buiten en trappetjes binnen. Het is een monumentale werfkelder, met alle voor- en nadelen van dien. In het plan voor de verbouwing zit in eerste instantie geen voorziening voor een betere bereikbaarheid, maar er is hoop en vertrouwen dat in een later stadium geld gevonden kan worden om hier toch iets aan te doen. Niet voor niets staat er in het Gebiedsplan Centrum West 2017 dat “toegankelijkheid een eis is die geldt voor alle gebieden en buurthuizen.” Je zou zeggen dat dit er niet voor niets in staat!

Om de plannen te bespreken en te maken, wensen te delen, activiteiten te bedenken, bezoeken af te leggen bij andere buurthuizen, bestuursleden te werven en programmamakers in te lijven zal er op 18 januari 2017 een Algemene Ledenvergadering (ALV) komen.

janroodentorenDe Torensluis, ook bekend onder de naam Brug 9, dateert uit 1648. Het is de oudste boog/welfbrug van Amsterdam. En met 42 meter ook een van de breedste bruggen.
Van 1480 tot 1829 stond op de brug de Jan Roodenpoortstoren. De toren was onderdeel van de middeleeuwse stadsmuur en de brug vormde een doorgang naar het oude stadscentrum.
In het begin van de 17e eeuw werd de stadsmuur afgebroken ten behoeve van de aanleg van de Grachtengordel. Hiermee werd ook de toren omgebouwd tot klokkentoren met wachthuis. Een van de vier brugbogen werd gebruikt als gevangenis. De toren werd later gesloopt, maar de kerkers – nu de Torensluisruimtes genoemd – bleven in het bruggehoofd aanwezig. In de straatkeien van de brug zijn nog steeds de contouren van de voormalig torenvoet te zien. In de ruimte zijn nog de resten van de fundering te bewonderen.

Torensluis

De ruimtes onder de Torensluisbrug werden in september 2015 gekraakt door leden van Het Spinhuis Collectief. Omwonenden, onder de noemer van de Brug9Buurt, hadden al eerder hun oog laten vallen op deze ruimtes, maar via de legale weg geen gehoor bij het Stadsdeel gevonden. Ook StadsdorpBuurt7 had al eens (vergeefs) geïnformeerd of er een mogelijkheid was om gebruik te kunnen maken van de ruimtes onder de Torensluis.

Door toedoen van de Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Centrum en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) zijn de drie partijen om de tafel gaan zitten om te kijken of er een mogelijkheid was de Torensluisruimtes open te stellen, met name voor de buurt. Voor de Brug9Buurt zitten Peter Hagedoorn en Sabine Snijders in de overleg groep, Het Spinhuis Collectief wordt door Kees Visser vertegenwoordigd, vaak bijgestaan door een tweede (wisselend) persoon en Joop Smoor en Ella Kruzinga zijn de vertegenwoordigers namens StadsddorpBuurt7. Er zijn inmiddels veel bijeenkomsten geweest onder leiding van Fred Kramer van de VVAB , met en zonder het Stadsdeel, waarbij overlegd werd over het verschil in cultuur en achtergrond tussen de drie partijen, de mogelijke activiteiten die je in deze ruimtes zou kunnen organiseren, de kosten, het doel, de principes. We zijn nu zover in de onderhandelingen dat het Stadsdeel Centrum, de eigenaar van de brug, bereid is de nodige investeringen te doen om de Torensluisruimte geschikt te maken voor verhuur aan de toekomstige Stichting Torensluis met als doel “het ontwikkelen en vormgeven van een duurzaam concept voor het gebruik en beheer van de Torensluisruimte voor sociale, culturele en educatieve activiteiten, met meerwaarde voor buurt en stad”.

Besloten is een stichting op te richten waarin in ieder geval Het Spinhuis Collectief, de Brug9Buurt en StadsdorpBuurt7 zullen participeren. De stichting in wording zal statuten moeten maken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Deze statuten zullen voorgelegd moeten worden aan de deelnemers in het Stadsdorp, gezien het Stadsdorp een coöperatieve vereniging is, waarbij de leden de uiteindelijke beslissing moeten nemen.

Voor het zover is moeten er nog heel wat hobbels genomen worden. Culturen zijn anders, principes heftig en duidelijke afspraken zullen gemaakt moeten worden.

De ruimtes onder de Torensluis zijn niet zomaar klaar voor gebruik. plannen toekomstig gebruikt.png.opt954x595o0,0s954x595Het gewelf lekt, er zijn instabiele muurdelen geconstateerd, er dienen toiletten te komen, verwarming, stroomvoorziening en andere facilitaire voorzieningen die voor een groot gedeelte voor rekening van de gemeente komen. Er is een schouw geweest vanuit de Stadsdeel Centrum en daaruit is een overzicht gekomen van zaken die aangepast dienen te worden of nieuw aangelegd om te komen tot een bruikbaar concept. De architect van de gemeente deed onderstaande suggestie voor toekomstig gebruik.

Er zijn natuurlijk kosten aan verbonden en voorwaarden. Die kosten zijn voor de gemeente aanzienlijk, ca. €76.000. De kale huur zal €617 per maand bedragen. De huur zal worden betaald door de inkomsten die de stichting in wording zal genereren door de verkoop van koffie, thee en (al dan niet alcoholische) drank. Op de inkoopprijs zal een (geringe) opslag komen die in een gezamenlijk pot gestort wordt. Uit deze pot worden dan alle kosten (huur, gas, water, licht en verdere vaste en minder vaste kosten) betaald. Met een goed jaarprogramma en met behulp van vrijwilligers moet het mogelijk zijn deze kosten te betalen. In principe zijn alle partijen akkoord gegaan met de voorgesteld huurprijs. Maar een verder deel van bepaalde kosten (ca. €25.000) zal de stichting i.o. zelf moeten genereren. Het gaat dan om de ruimtes op een bepaald gebruikersniveau te krijgen, afhankelijk van eigen eisen en wensen. De architect is tot dit bedrag gekomen op basis van het programma van wensen van de 3 partijen aan tafel. Het bedrag staat meer concreet o.a. voor de dekking van de kosten om de pantry naar een keuken te upgraden zodat gezamenlijke maaltijden kunnen worden bereid, eventueel een hoogwaardige vloerafwerking kan worden gerealiseerd, alsmede eventuele kosten die gepaard gaan met het herstellen van de vloerverwarming, indien onverhoopt mocht blijken dat deze het niet doet. Naast de huur en deze noodzakelijke aanvullende kosten, zijn er ook nog de kosten van de inrichting: het schilderwerk, verlichting, tafels en stoelen etc. Voor een groot deel kan het werk gedaan worden door vrijwilligers, maar er zullen kosten aan verbonden zijn. De onderhandelingen hierover zijn nog volop aan de gang. De gemeente (en natuurlijk alle deelnemende partijen ook) wil graag dat dit project van de grond komt en dat het slaagt, maar heeft als voorwaarde gesteld dat er alleen een huurovereenkomst kan worden gesloten “… als de initiatiefnemers een gezamenlijke entiteit hebben laten vastleggen en als het definitieve programma (het gebruik) door het gebiedsoverleg 1012 en het dagelijks bestuur is goedgekeurd.” Aan “gezamenlijke entiteit” wordt gewerkt (de stichting en statuten), aan de tweede voorwaarden moet nog driftig gewerkt worden. De bedoeling is dat StadsdorpBuurt7 een jaarprogramma opstelt van al bestaande activiteiten en activiteiten die we zouden willen ontwikkelen als we de ruimte van de Torensluis in gebruik kunnen nemen.

Wilt u meedenken over het invullen van een jaarprogramma met activiteiten van Stadsdorpbuurt9? Geef dan uw naam en emailadres door.